اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-743111&text=%DA%86%D8%B1%D8%A7+%D8%B9+.+%D8%B4+%D8%AF%D8%B1+%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85+%D9%86%D8%B4%D8%AF%D8%9F+%2F+%D8%AF%D8%B1+%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86+%D8%A8%D8%B1+%D8%A7%DB%8C%D9%86+%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84+%DA%86%D9%87+%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D8%9F+

اشتراک گذاری