اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-743126&text=%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8+%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82+%D8%AE%D8%A7%DA%A9+%D8%A7%D8%B2+%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87+%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2

اشتراک گذاری