اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-743132&text=%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA+%D9%85%D9%84%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84+%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86+%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB+%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D9%88+%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D8%B4%D8%AF

اشتراک گذاری