اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-743134&text=%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85+%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81+%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF+%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D8%AB%D8%B1+%D8%A8%DB%8C+%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B7%DB%8C+%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87

اشتراک گذاری