اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-743170&text=%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1+%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87+%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8+%D8%B3%D8%AD%D8%B1+%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%B4%DB%8C+%D8%A8%D8%B9%D8%AF+%D8%A7%D8%B2+%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC+%D8%A7%D9%88%D9%84+%D8%AA%D8%A7+%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC+%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%21+%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3+%D9%87%D8%A7+

اشتراک گذاری