اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-743175&text=%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA+%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%E2%80%8C+%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81+%D8%A2%D8%A8%E2%80%8C%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C+%26quot%3B%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%B3%D9%88%26quot%3B+%D8%A8%D9%87+%D8%A8%DB%8C%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84

اشتراک گذاری