اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-743176&text=%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D9%88%D9%BE%D8%AA%D8%B1+%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DA%AF%D8%B1+%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF+%DA%AF%D9%85%D8%B4%D8%AF%D9%87+%D9%88+%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8+%C2%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87+%D8%AF%D8%B1+%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA

اشتراک گذاری