اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-743196&text=%DA%A9%D8%B4%D9%81+%DB%B3%DB%B7+%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1+%DA%AF%D8%A7%D8%B2%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%84+%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82+%D8%AF%D8%B1+%D9%82%D9%85%C2%A0

اشتراک گذاری