اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-743212&text=%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86+%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84+%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF+%D8%AF%D9%88+%D8%B3%D9%88%D9%85+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C+12+%D8%B3%D8%A7%D9%84+

اشتراک گذاری