اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-743214&text=%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C+%D9%BE%D9%88%D9%84+%D8%AE%D8%B1%D8%AC+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%2F+%D9%88%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%AC+%D9%87%D8%A7+%D9%88+%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%87+%D8%AC%D9%88+%D9%87%D8%A7+

اشتراک گذاری