اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-743221&text=%E2%80%8D+%E2%80%8D++%0D%0A%0D%0A+%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1+%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4+%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%B2+%D8%A7%D9%88%D9%84+%D8%A2%D8%B0%D8%B1+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3

اشتراک گذاری