اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-743224&text=%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF+%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1+%DA%A9%D9%84+%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3+%D8%A8%DB%8C%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84+%D8%A8%D9%87+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

اشتراک گذاری