اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-743231&text=%D9%85%D8%B1%DA%AF+33+%D9%86%D9%81%D8%B1+%D8%A8%D8%B1+%D8%A7%D8%AB%D8%B1+%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%DA%AF%DB%8C

اشتراک گذاری