اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-743237&text=%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF+%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C+%D8%B4%D8%AF

اشتراک گذاری