اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-743288&text=%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1+%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86+%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1+%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%2F+%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF+%DB%B2%DB%B4%DB%B0+%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87+%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87+%D8%A2%D8%A8%D8%B2%DB%8C+%D9%88+%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1+%D8%A2%D8%A8%D8%B2%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

اشتراک گذاری