اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-743304&text=%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%D8%AD+%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87+%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3+%D9%88+%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA+%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D8%B1+%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

اشتراک گذاری