اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-743317&text=3+%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87+%D8%AF%D8%B1+%D8%B4%D9%87%D8%B1+%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86+%2F+2+%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87+%D9%88+7+%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85

اشتراک گذاری