اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-743359&text=%D9%82%D8%A8%D8%B6+%DA%AF%D8%A7%D8%B2+%D8%A7%DB%8C%D9%86+%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86+%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86+%D8%B4%D8%AF+%2F+%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF+%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81+%DA%AF%D8%A7%D8%B2+%D8%AF%D8%B1+%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86+1400+%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%87+%D8%B4%D8%AF

اشتراک گذاری