اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-743365&text=%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%86%3A+%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3+%D9%85%D8%AB%D9%84+%D8%A2%D8%A8+%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF

اشتراک گذاری