اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-743402&text=%D8%B7%D8%B1%D8%AD+%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8+%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C+%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7+%D9%88+%D9%85%D8%A8%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D8%B3%D9%88%DB%8C+%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7+%D9%85%DB%8C+%D8%B4%D9%88%D8%AF

اشتراک گذاری