اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-743407&text=%D8%AA%DB%8C%D9%BE+%D8%AE%D8%A7%D8%B5+%D8%B3%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7+%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D8%AC%D8%B4%D9%86+%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8+%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3

اشتراک گذاری