اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-743428&text=%D8%A8%DB%8C+%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8%DB%8C+%D8%A8%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B4+%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D9%88+%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%87%D8%AA+%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4+%D8%A8%D9%87+%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7+%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%AE%D8%AA+%21+%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3+%D9%87%D8%A7+%D8%B1%D8%A7+%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87+%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF

اشتراک گذاری