اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-743430&text=%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81+%D9%85%D8%B1%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1+%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1+%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88+%D8%A8%D8%A7+%D9%85%D8%B1%D8%AF+%D8%B3%D9%88%D8%B2%D9%86+%D8%A8%D8%A7%D9%86%2F+%D8%AF%D8%B1+%D8%AE%D8%B7+4+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%B1%D8%AE+%D8%AF%D8%A7%D8%AF+%2B%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA

اشتراک گذاری