اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-743447&text=%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82+%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C+%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1++%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA+%D8%9F

اشتراک گذاری