اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-743511&text=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1+%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85+%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4+%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D9%84+%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB%E2%80%8C%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

اشتراک گذاری