اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-743613&text=%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84+%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87+%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D9%88+%D8%AA%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%88%2F+%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7+%DB%B3%DB%B3+%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA+%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D8%B2+%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86+%D8%A8%D9%87+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

اشتراک گذاری