اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-743667&text=%D9%88%D8%A7%DA%98%DA%AF%D9%88%D9%86%DB%8C+%D9%85%D8%B1%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA+%DB%8C%D8%B2%D8%AF

اشتراک گذاری