اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-743706&text=%D8%BA%D8%A7%D9%81%D9%84%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C+%C2%AB%D8%A8%DA%86%D9%87+%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A8%C2%BB+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86+%D8%AA%DB%8C%D9%85+%D9%85%D9%84%DB%8C+%2B+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

اشتراک گذاری