اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-743731&text=%DB%B1%DB%B6%DB%B1+%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7+%D8%AF%D8%B1+%D9%82%D9%85+%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA+%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA+%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

اشتراک گذاری