اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-743747&text=%D8%A8%D8%A7+%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%AC+%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87+%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87+%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8+%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%AF

اشتراک گذاری