اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-743772&text=%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF+3+%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88+%D8%AF%D8%B1+%DA%86%D8%A7%D8%A8%DA%A9%D8%B3%D8%B1+%2F7+%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85+%D8%AF%D8%B1+%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87+%DA%86%D8%A7%D8%A8%DA%A9%D8%B3%D8%B1+

اشتراک گذاری