اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-743776&text=%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1+%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85+%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87+%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C+%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA

اشتراک گذاری