اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-743812&text=%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85+%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86+%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88+%D8%A8%D8%A7+%D9%BE%D8%AF%D8%B1+%D8%A2%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%BE%D8%B3+%D8%A7%D8%B2+%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85+%D9%BE%D8%B3%D8%B1%D8%B4+%21+%2B+%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA+

اشتراک گذاری