اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-743850&text=%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D8%B2+%D9%85%D8%B1%D8%B2+29+%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86+%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA+%2F+%D8%B3%DA%A9%D9%87+%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%B4%D8%AF

اشتراک گذاری