اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-743879&text=%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86+%D8%AE%D8%A8%D8%B1+%D8%A7%D8%B2+%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87+%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1+%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82+%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A7%D8%B2+%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1+%2F+%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%86+%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86+%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F+

اشتراک گذاری