اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-743911&text=%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1+%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85%DB%8C%3A+%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4+%DB%B1%DB%B5+%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C+%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9+%D8%B9%D8%B5%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86+%2F+%D8%AA%D9%88%D9%BE+%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9+%D8%AF%D8%B1+%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86+%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C

اشتراک گذاری