اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-743934&text=%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87+%D8%A8%D8%A7%D8%B4+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85+%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF+%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

اشتراک گذاری