اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-743941&text=%D8%AD%D9%84+%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84+%DB%B4%DB%B0+%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%A8%DB%8C+%D8%A2%D8%A8%DB%8C+%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85+%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85+%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF

اشتراک گذاری