اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-743952&text=%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C+%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%82+%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87+%D8%A7%DB%8C+%D8%A8%D8%A7+11+%D9%81%D9%82%D8%B1%D9%87+%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA+%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B1%D9%85+%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF+

اشتراک گذاری