اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-743956&text=%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81+2+%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C+%D8%B4%D9%88%D8%AA%DB%8C+%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86+

اشتراک گذاری