اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-744043&text=%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1+%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86+%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF+%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86+%2F+%D8%B1%D8%A7%D9%87+%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA+%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86+

اشتراک گذاری