اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-744048&text=%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C+%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86+18+%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%B3%D9%82%D8%B2%DB%8C+%D8%A8%D9%87+%DB%B6+%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1+%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF+%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C+%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C%D8%AF

اشتراک گذاری