اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-744054&text=%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4+%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86++%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84+%D8%A8%D9%87+%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%DA%98%D8%B3%D8%AA%D8%AF+%D9%88+%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%A7

اشتراک گذاری