اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-744064&text=%E2%80%8D+%DB%B8%DB%B8+%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF+%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB+%D9%85%DB%8C+%D8%B4%D9%88%D8%AF

اشتراک گذاری