اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-744066&text=%D8%A8%DB%8C%D8%B4+%D8%A7%D8%B2+%DB%B2%DB%B8+%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D8%AA%D9%86+%D8%B4%D9%86+%D9%88+%D9%86%D9%85%DA%A9+%D8%AF%D8%B1+%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87+%D8%B4%D8%AF

اشتراک گذاری