اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-744068&text=%D8%A2%D8%AA%D8%B4+%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C+%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86+%2F+%D8%B4%D8%A8+%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87+%D8%B1%D8%AE+%D8%AF%D8%A7%D8%AF

اشتراک گذاری