اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-744071&text=%D8%B9%DA%A9%D8%B3+%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%DB%8C+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2+%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8%DB%8C+%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1+%D9%85%D8%B1%D8%AF+%D8%AE%D9%88%D8%B4+%D8%AA%DB%8C%D9%BE+%2F+%D8%A7%D9%88+%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F

اشتراک گذاری