اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-744120&text=%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%B7%D8%B1%D8%AD+%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF+%DA%A9%D9%85%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA+%D8%A7%D8%B2+%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84

اشتراک گذاری