اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-744139&text=%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87+%D9%82%D8%B7%D8%B9+%D8%B4%D8%AF+%2F++%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1+%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87+%D9%85%D8%A7%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF+%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%AF+%21

اشتراک گذاری