اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-744154&text=%D8%B9%DA%A9%D8%B3+%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87+%D8%A8%D8%A7%D8%B2+%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84+%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%2F+%D8%A7%D9%88+%D8%B1%D8%A7+%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%21

اشتراک گذاری